Onderwijsmethode

Uitgangspunten onderwijs

Juniorcollege werkt met klassen van maximaal 12 leerlingen. Deze relatief kleine groepen maken het mogelijk om elke leerling individueel te begeleiden in zijn leerproces. Tussen 09.00 uur en 15.30 uur zijn er alleen ouders in het gebouw op verzoek van de leerkracht of directie. Dit zorgt voor rust tijdens de onderwijs tijden.

Er zal worden lesgegeven op een gedegen manier. De kinderen leren (hoofd)rekenen, tafels, taal, werkwoordspelling, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie, zoals dat vroeger geleerd werd. Er wordt gewerkt met beproefde leermaterialen. Verder volgen wij de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend. Al het goede nemen we mee in de ontwikkeling van onze lesprogramma’s. Ook zal het kind worden meegenomen in de wereld van de automatisering en communicatie. Voldoende computers, internet en dergelijke ontbreken niet. Op deze manier proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

De lesmethodes

Juniorcollege maakt gebruik van de volgende lesmethodes:

Vanaf klas 1 (groep 3) wordt er gebruik gemaakt van de volgende methoden:

  • Rekenen: De wereld in getallen
  • Taal:        Taal actief
  • Lezen:     Veilig leren lezen, Tekstverwerken
  • Schrijven: Pennenstreken
  • Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek: Meander, Brandaan en Naut

Voor de kleuters wordt de methode Kleuterplein gebruikt. 

 

Algemene ontwikkeling

De kinderen krijgen een brede algemene ontwikkeling door de specifieke aandacht die we besteden aan kunstzinnige, muzikale en creatieve vakken.

In ieder semester wordt hiervoor een aantal uren gereserveerd. Denk aan muziek, tekenen, drama, handenarbeid/handwerken, cultuur en kunstgeschiedenis. De kinderen krijgen les van een hierin geschoolde onderwijsmedewerker.

Beweging en gezonde voeding

Naast de twee bovengenoemde onderwijspijlers omvat ons aanbod een derde factor van belang. Dagelijkse uren sport en spel bieden een gezond tegenwicht aan het ‘zittende’ leren en werken in de klas. Door in beweging te zijn, ontwikkelen kinderen hun motoriek en ontdekken zij eigen sportieve vaardigheden.

Als onderdeel van het lesrooster, maar ook als buitenschoolse activiteit, biedt Juniorcollege sport- buitenprogramma’s aan.  Aansluitend zorgt Juniorcollege tussen de middag voor gezonde maaltijden.

Het signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen

Door de kleine groepen en daarmee samenhangende persoonlijke begeleiding kan de onderwijsmedewerker vroegtijdig signaleren of er problemen ontstaan in de ontwikkeling van het kind.

Als er signalen zijn, bespreekt de onderwijsmedewerker deze in de eerstvolgende voortgangs-bespreking met de ouders en stelt een plan van aanpak op. Als het nodig is, zal er tussentijds contact worden gezocht met de ouders. Als blijkt dat het kind verstandelijk het lesniveau niet aan kan, bekijkt de school per kind of een aangepast lesniveau uitkomst kan bieden. Het einddoel wordt dan, in overleg met de ouders, bijgesteld.

De onderwijsmedewerkers maken gebruik van de volgende evaluatie-instrumenten:

  • eigen observatie
  • observatielijsten
  • methodegebonden toetsen
  • de rapporten en leerling besprekingen
  • LIB toetsen en de Doorstroomtoets